Eslah Radio

رادیو صدای اصلاح با برخورداري از همکاريهای طیف وسیعی از علمای جید، استادان پوهنتونها و کدرهای متخصص وبا درد کشور همه روزه از ساعت ۵ صبح تا ۱۰ شب در خدمت هموطنان متدین قرار دارد . رادیو صدای اصلاح حافظ ارزشهای دینی وافتخارات تاریخی مردم افغانستان میباشد. شنیدن برنامه های متنوع صدای اصلاح تشنگی ایمانی شمارا برطرف نموده باعث رشد متوازن شخصیت ، فرد وخانواده میگردد . Show more

Address : street 4, Taimany Watt, Kabul

Email : radio@eslahonline.net

Phone : +93788597939

🎶🎶🎶 👍

Leave a Comment